• Automatic sprinkler system

      ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic sprinkler systems)            รับออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ซึ่งจะสามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ เป็นระบบดับเพลิง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ได้ดีมาก สามารถควบคุมเพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟน้อย และเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัด ระบบนี้จะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ        ในการออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับอาคาร โรงงานใดๆ จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13Standard for Installationof Sprinkler Systems ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของทีมวิศวกร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ        อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่ เหล่านั้นเสียหาย              

  ดูรายละเอียด
 • Service & Maintenance

      SERVICE   SCOPE OF WORK               SURVEY SITE :   สำรวจ ศึกษาข้อมูลพื้นที่ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อทำการประเมินราคาเบื้องต้น                                           และใช้ในการออกแบบระบบดับเพลิง รวมไปถึงประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในติดตั้งระบบดับเพลิง               CONSULTING  :  เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงตามมาตรฐานสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                          ต่างๆ จนถึงประมาณการวางแผนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย               DESIGN  :           ออกแบบระบบดับเพลิง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชนิดของระบบดับเพลิงที่ใช้ โดยอ้างอิง                                         ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอดคล้อง                                         กับความต้องการของลูกค้า               INSTALLATION  : ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกของลูกค้าเป็น                                         สิ่งสำคัญ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบระบบให้ถูกต้อง เป็นไป                                         ตามแผนงาน  รวมไปถึงอบรม แนะนำ วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาตรวจเช็คระบบดับเพลิง                SERVICE & MAINTENANCE  :  บริการเช็คและตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ และการทำงานของระบบดับเพลิง                                    ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐาน และทีมวิศวกรที่ชำนาญโดยเฉพาะ พร้อมแนะนำให้ความรู้ลูกค้าทุกขั้นตอน              บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง (Preventive maintenance)           รับตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ           แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด  เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  

  ดูรายละเอียด
 • Fire hose system

      ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง Fire hose systems รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นระบบที่มีไว้ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง  ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำดับเพลิง ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิงต้องมี เพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตรา การไหลที่ต้องการ และอาจจะต้องมี การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire DepartmentConnection) ชนิดข้อต่อสวมเร็ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถ เข้าถึงได้โดยสะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้      

  ดูรายละเอียด
 • Fire alarm system

                     ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems)              บริการรับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมโรงงงาน ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิง ร่วมด้วย             

  ดูรายละเอียด
 • Fire pump system

    ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems)    รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้มีอัตราการไหลและความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หรือขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน ในประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump)และ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump)ซึ่งจะติดตั้งต่างกันไป ตามในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง        

  ดูรายละเอียด
 • Foam sprinkler system

  Fixed Foam System     Foam for fire protection purposes is an aggregate of air-filled bubbles formed from aqueous solutions and is lower in density than   the lightest flammable liquids. It is mainly used to form a coherent floating blanket on flammable and combustible liquids   to prevent or to extinguish fires by excluding air and cooling the fuel. It also prevents re-ignition by suppressing formation   of flammable vapours. It has the property of adhering to surfaces, providing a degree of exposure protection from adjacent fires.   Foam may be used as a fire prevention, control, or extinguishing agent for flammable liquid in tanks or processing areas.   Foam solutions for these hazards may be supplied by fixed systems or portable foam generating systems.          

  ดูรายละเอียด
 • Gassuppression system

  NOVEC TM 1230   Novec  1230  is a fluoroketone developed specifically by 3M for fire protection use. It is a compound of carbon, fluorine   and oxygen (CF3CF2C(O)CF(CF3)2). It is colorless, low-odor   and electrically non-conductive. It suppresses fire   by a combination of chemical and physical mechanisms without affecting the available oxygen   This allows personnel to see and breathe, permitting them to leave the fire area safely     FM 200   FM-200 is a clean agent fire suppression system that protects high-value assets from fire and the effects of fire-fighting,   allowing normal operations to be resumed quickly with no collateral damage and clean-up costs.   Kidde Fire Protection is at the forefront of new technologies in fire safety, offering  range of state-of-the-art   fire extinguishing systems     CO2   The co2 is stored as liquid, under pressure. When a system is activated, flows through discharge the liquid co2   pipework to specially designed nozzles. The agent’s low boiling point nozzles. The agent’s low boiling point means that   the liquid vaporises vaporises  rapidly during the discharge, providing a penetrative three-dimensional action.    The rapid expansion of the gaseous three-dimensional action. The rapid expansion of the gaseous agent allows fires   to be targeted even in the most inaccessible areas of the risk. Here-dimensional action. The rapid expansion of the gaseous              

  ดูรายละเอียด

Project Reference

Contact Us