About Us

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด

ประกอบธุรกิจ ทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ, ติดตั้ง,ตรวจสอบ, และให้คำปรึกษา พร้อมบริการ ตรวจเช็คความพร้อมของระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบดับเพลิงทั่วไป, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System),ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler , CO2, FM200 and Fixed Foam System) และระบบป้องกันเพลิงไหม้ในห้องครัว ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว

โดยเน้นรูปแบบการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบเพื่อวางงบประมาณ เสนอแนะ ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงตามมาตรฐาน ทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน อบรมหลักการทำงาน และวิธีการใช้งานของระบบดับเพลิง ทางบริษัทคัดสรร สินค้าและระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพภายใต้หลักกฎหมาย และข้อบังคับตามมาตรฐานสากล เพราะความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด