Products & Services

 

     

       

 

 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) 

 

          บริการรับออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้

โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเหตุ

เตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย นิยมใช้ในอาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมโรงงงาน

ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละประเภท

โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิง ร่วมด้วย